ROZHODČÍ DOLOŽKA

  • v našich smlouvách o půjčce je vždy zanesena rozhodčí doložka. Vzor rozhodčí doložky je uveden zde:

Smluvní strany se dohodly, že všechny majetkové spory vzniklé z uzavřené smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se budou týkat majetkových nároků, zejména peněžitého plnění, nároků na vydání věci, nároků na náhradu škody a bezdůvodného obohacení, výše nebo splatnosti těchto nároků, budou rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů v rozhodčím řízení. Tyto spory budou rozhodovány jedním rozhodcem Mgr. Janem Úlehlou, advokátem v Českých Budějovicích, IČ: 66254761, rozhodcem Společnosti pro arbitráž a rozhodčí řízení s.r.o., IČ: 28063317, se sídlem: České Budějovice, Kostelní 1225/30, k čemuž jej strany výslovně zmocňují a pověřují.

Smluvní strany prohlašují, že činí obsahem svého ujednání o rozhodčí doložce též obsah Jednacího řádu, Organizačního řádu a Pravidla o nákladech rozhodčího řízení, tedy řády a pravidla, která byla ustanovena Společností pro arbitráž a rozhodčí řízení s.r.o., ve znění, jak jsou tyto řády a pravidla zveřejněna na internetových stránkách společnosti: http:/www.sar-arbitraz.cz, s nimiž byly obě smluvní strany před podpisem rozhodčí doložky seznámeny a se kterými tyto smluvní strany bez výhrad souhlasí. O právech a povinnostech plynoucích z těchto dokumentů se mohou smluvní strany rovněž informovat u tajemníka společnosti, JUDr. Vlastimila Hájka, advokáta v Českých Budějovicích, IČ: 66 25 13 03, kde mohou po úhradě nákladů spojených s pořízením kopií obdržet stejnopis Jednacího řádu, Organizačního řádu i Pravidel o nákladech rozhodčího řízení, popřípadě mohou do textu všech uvedených dokumentů kdykoliv nahlížet na internetových stránkách společnosti: www.sar-arbitraz.cz.

Smluvní strany se dohodly a vzaly na vědomí, že rozhodčí řízení je neveřejné, zpravidla pouze písemné, a že pokud se žalovaný nevyjádří do čtrnácti dnů ode dne, kdy mu byla dle pravidel Jednacího řádu doručena žaloba, jsou skutečnosti uvedené v žalobě považovány za nesporné. Smluvní strany pověřují rozhodce jmenovaného dle této rozhodčí doložky tím, aby jejich případné spory rozhodl dle zásad spravedlnosti.