Identifikace správce osobních údajů
BORA spol. s r.o., se sídlem U Habrovky 247/11, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 42408652, zapsaná v obchodním rejstříku vložka C143565 vedená u rejstříkového soudu v Praze,
provozovna
a doručovací adresa BORA spol. s r.o., Sibiřská 390/III, Jindřichův Hradec, PSČ 37701

Registrační číslo subjektu - správce 00040060

Kdo je subjekt údajů?
Subjektem údajů jsou právnické nebo fyzické osoby které podnikají, statutární zástupci, osoby za společnosti jednající nebo je zastupující, kteří požádají o poskytnutí finanční služby správcem osobních údajů nebo kteří jsou nebo budou ve smluvním nebo jiném právním vztahu ke správci.

Jaké osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány?
- identifikační osobní údaje (tj. jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, číslo občanského průkazu apod.) a rodné číslo
- osobní údaje, které jsou nutné k posouzení žádosti o poskytnutí finanční služby, které jsou získány z registrů klientských informací a údaje, které vypovídají o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klienta a které klient sdělil či sdělí správci nebo které správce získal či získá v souvislosti s plněním, případně neplněním smlouvy
- osobní údaje, které správce získal či získá v souvislosti se žádostí, uzavřením a plněním či neplněním smlouvy
o finanční službě nebo v souvislosti se zajištěním splnění závazků (zejména údaje vypovídající o klientových finančních závazcích a o jejich plnění)
- osobní údaje, které byly správci předány na základě smlouvy s jiným správcem osobních údajů v souvislosti
s uzavřením, plněním nebo neplněním pojistné smlouvy.

Jak dlouho získané osobní údaje správce zpracovává?
- v případě neposkytnutí finanční služby - po dobu 12 měsíců od poskytnutí údajů, v případě uvedení nepravdivých informací po dobu 24 měsíců, pro účel zasílání obchodních nabídek jiných finančních služeb poskytovaných správcem po dobu 24 měsíců od prvotního poskytnutí údajů klientem
- v případě rozhodnutí žadatele smlouvu o finanční službě (předběžně schválenou správcem) neuzavřít, spojeného s žádostí o výmaz osobních údajů, jsou údaje zlikvidovány bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti
- v případě rozhodnutí správce o poskytnutí finanční služby - po dobu trvání práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o finanční službě či jejího zajištění a dále po dobu 5 let po jejich zániku za účelem zasílání obchodních nabídek (týká se údajů nezbytných pro předložení obchodní nabídky)
- po dobu trvání vzájemných práv a povinností souhlas nelze odvolat.

Jaké jsou účely shromažďování a zpracování osobních údajů?
- účel identifikace subjektu údajů
- účel posouzení žádosti o poskytnutí finanční služby (půjčka) a o uzavření rámcové smlouvy o platebních
službách, zahrnující ověření získaných osobních údajů
- účel uplatňování práv a povinností ze smluvního vztahu správce a klienta
- účel využívání osobních údajů nezbytných pro předložení obchodní nabídky v rámci předmětu podnikání správce (dle zápisu v živnostenském rejstříku), zahrnujícím zasílání obchodních nabídek správce či třetích osob
- účel vytvoření souboru informací v rámci registrů klientských informací (např. Solus) vypovídajících o bonitě,
důvěryhodnosti a platební morálce klienta
- účel zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů registrů klientských informací (např. Solus) o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klienta
- účel umožnění (a to i opakovaného) posuzování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů registrů klientských informací (např. Solus).

Další informace
- informace o podmínkách zpracování osobních údajů správcem jsou uvedeny na www.bora.cz (i ve veřejné části, bez nutnosti přihlášení), jsou k dispozici na kontaktní adrese a telefonních číslech
- informace o charakteristice fungování registrů klientských informací, včetně popisu jejich struktury, identifikace provozovatelů registrů, seznamu oprávněných uživatelů registrů a osob, které jsou oprávněny se účastnit na zpracování osobních údajů v rámci registrů, jsou uvedeny v samostatných informačních listinách, jejichž aktuální znění se poskytuje na vyžádání v sídle společnosti nebo na kontaktní adrese.
- pro případ porušení zákonných povinností se lze obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).