Poplatky, platby:

 • poplatek za zpracování žádosti o půjčku - 3 % z celkové výše půjčky ( např. půjčka 100.000,- Kč = poplatek 3.000,-Kč ).
 • platba za zpracování zástavních smluv, smlouvy o půjčce a ostatních podkladů - 3.600,-Kč. Poplatek (kolek) za vklad zástavního práva do katastru nemovitostí platí žadatel o půjčku.
 • platba za zpracování tržního posudku zastavované nemovitosti - 3.600,- Kč 
 • poplatek za předčasné ukončení Smlouvy o půjčce - 1.500,- Kč

Poplatky a platby jsou hrazeny v případě, že dojde ke schválení žádosti o půjčku a podepsání všech souvisejících smluv. Výplata smluvené výše půjčky může být snížena o výši poplatků a plateb, které jsou stanoveny.

Sankce:

 • jednorázová smluvní pokuta ve výši 5% z celkové částky (jistiny*), na kterou byla smlouva o půjčce sepsána a podepsána.( například půjčka 100.000,-Kč = jednorázová smluvní pokuta 5.000,-Kč).   (*Jistina je objem prostředků, které si dlužník půjčil )
 • smluvní pokuta z prodlení ve výši 0,10% denně z dlužné splátky, jejich částí , nebo dlužné splatné půjčky do úplného zaplacení.
 • první upomínka 150 Kč
  opakovaná upomínka 300 Kč ( opakovanou upomínku můžete dostat maximálně 2x, poté dochází k zesplatnění celé půjčky - zeslpatněním se rozumí výzva k zaplacení celého dluhu. 
 • ztráta výhody splátek - v případě, že nezaplatíte jednu splátku, nebo zaplatíte jen její část, nebo nedodržíte splatnost jednotlivé splátky tak, jak je stanoveno ve smlouvě o půjčce (splátkovém kalendáři), ztrácíte možnost dalších jednotlivých splátek. Půjčka je zesplatněna ihned, v celé své výši, včetně jednorázové smluvní sankce, úroků a smluvní pokuty. (jako rozhodné datum je vždy datum připsání splátky na bankovní účet věřitele). Zesplatněním se rozumí výzva k zaplacení celého dluhu.
 • odkládací podmínka ke ztrátě výhody splátek: V případě, že dojde k úhradě splátky do 5ti dnů od data splatnosti splátky, zůstane smlouva o půjčce v platnosti. Poplatek za pozdní platbu je ve výši 500,- Kč a je splatný ihned včetně splátky. (jako rozhodné datum je vždy datum připsání splátky na bankovní účet věřitele).
 • v případě nesplnění podmínek půjčky a to i její části, může věřitel vymáhat dlužnou částku zpeněžením zástavy. S tímto postupem jsou spojeny další náklady, které jdou na vrub dlužníka
 • předat Váš dluh k vymáhání externí vymáhací agentuře
 • odprodat pohledávku za dlužníkem jinému subjektu